SKH Lam Kau Mow Secondary School

Teacher: Ms HO Sau Lai Karen qRѮv  
       
Students: Hu Yip Ling J (7B)
  Chiu Chin Hon i~ (7C)
  Li Kin Fai (7C)
  Fan Yi Yan SɪY (6B)
  Chung Chui Shan A (7B)
  Chow Chui Ngan PAC (7B)