hkflora.com
 What's New | Search | Sitemap | Contact us 
40th Anniversary, CUHK
Flower talks
 
Pui O Beach - Literary Works
貝澳沙灘 - 文學作品


越 崖 攀 險 登 貝 澳
陳 伯 。 香 港 郊 野 活 動 聯 會 , 網 頁 資 料 。 
( http://www.hkfca.org.hk/chan/puio.htm )

「 貝 澳 坑 」 也 有 叫 「 貝 澳 石 澗 」 , 山 高 源 遠 , 崖 壁 分 明 , 潭 瀑 連 綿 , 林 豐 木 秀 , 並 且 具 有 豪 雄 威 猛 之 勢 , 亦 兼 氣 氛 柔 和 之 狀 , 多 姿 多 采 , 包 羅 萬 有 , 確 是 一 條 可 愛 的 巨 澗 。 遊 者 可 以 一 次 攀 完 全 澗 , 需 時 約 四 個 鐘 頭 , 但 必 須 有 自 信 氣 力 和 攀 爬 經 驗 , 方 可 往 返 自 如 ! 否 則 分 開 上 、 下 兩 段 探 賞 為 好 。 往 賞 此 澗 : 早 在 「 中 環 海 外 碼 頭 」 , 乘 搭 八 點 開 往 「 梅 窩 」 小 輪 , 登 岸 後 , 立 即 開 步 循 公 路 上 行 。 約 行 入 三 、 四 十 分 鐘 左 右 , 公 路 右 傍 有 小 型 行 車 路 橫 截 而 入 , 由 此 行 入 小 段 道 途 之 後 , 面 貌 突 然 改 觀 , 祇 見 坑 澗 交 錯 , 泉 水 潺 潺 , 趁 此 挨 左 下 澗 , 由 此 開 始 溯 澗 上 攀 。 初 踏 澗 途 , 水 清 石 白 , 姿 容 瀟 洒 , 極 之 吸 引 遊 人 , 雖 然 水 源 乾 旱 , 澗 潭 仍 有 半 滿 之 盛 , 更 且 潭 寬 地 廣 , 可 資 多 人 浴 泳 。 稍 再 推 入 , 澗 途 緩 升 , 趁 地 勢 適 宜 ; 舉 頭 放 目 四 望 , 上 有 高 山 遮 掩 峽 谷 之 上 , 樹 木 陰 森 , 泉 流 哮 叫 , 崖 壁 一 片 猙 獰 。 再 續 上 攀 , 澗 貌 變 為 絹 美 , 迎 崖 闖 入 , 初 遇 秀 瀑 二 、 三 十 尺 , 尾 扣 清 潭 , 潭 水 極 之 清 冽 , 加 之 翠 林 滿 佈 , 兩 壁 分 明 , 環 境 非 常 動 人 ! 移 步 續 入 , 澗 途 不 險 , 泉 流 、 美 瀑 、 清 潭 、 潔 石 , 不 斷 紛 呈 , 並 且 沿 途 均 顯 大 澗 風 範 。 攀 遊 一 段 清 靜 澗 程 之 後 , 遇 上 第 三 次 飛 瀑 , 瀑 貌 非 常 秀 麗 , 瀑 下 潭 幽 林 美 , 身 遊 至 此 , 心 神 極 為 寧 逸 , 就 此 略 為 休 憩 。 趁 歇 息 之 餘 ; 展 目 向 天 空 仰 望 , 「 大 東 山 」 崗 巒 騰 伏 , 主 峰 特 指 翹 天 , 內 藏 銀 色 的飛 瀑 , 冉 冉 由 高 而 下 , 宛 似 白 練 天 垂 。 飽 覽 豪 雄 奇 色 之 後 , 開 步 繼 續 上 攀 , 走 一 段 高 雅 寧 靜 之 途 後 ; 右 側 突 有 支 坑 橫 臥 , 泉 流 若 斷 若 續 湧 下 , 由 此 從 左 直 上 , 再 循 澗 道 上 攀 。 至 此 踐 潭 踏 石 , 腳 下 泉 瀑 奔 流 , 山 、 林 、 泉 、 石 、 崖 、 壁 、 潭 、 瀑 , 真 是 珠 玉 滿 途 ; 欣 賞 不 盡 ! 賞 畢 再 起 , 續 循 石 壁 闖 攀 上 行 , 登 頂 之 後 , 即 有 山 路 橫 貫 左 右 , 到 此 ; 偷 目 上 望 , 豪 景 懸 空 , 飛 流 耀 目 , 兩 峽 之 上 , 高 山 無 止 , 遊 者 立 要 選 擇 回 途 ! 倘 再 繼 續 沿 澗 上 攀 , 到 頂 必 須 加 時 加 力 , 遊 者 先 要 自 忖 氣 力 能 否 應 付 ? 否 則 應 循 山 徑 作 歸 程 。 折 左 是 出 「 東 涌 坳 」 乘 搭 巴 士 返 「 梅 窩 碼 頭 」 , 右 行 沿 路 穿 下 南 山 漁 農 站 , 又 係 下 碼 頭 賦 歸 。


癱 瘓 漢 演 講 宣 揚 積 極 人 生
匿 名 。 義 工 網 絡 , 網 頁 資 料 。 
( http://yukz.com/vol/news/v031016ap02.html )

那 年 只 得 二 十 一 歲 的 他 , 約 同 三 五 知 己 去 到 大 嶼 山 貝 澳 宿 營 。 當 晚 凌 晨 , 他 與 友 人 到 沙 灘 嬉 水 , 其 間 有 人 提 議 玩 騎 膊 馬 跳 水 的 遊 戲 , 遠 大 興 高 采 烈 地 爬 上 友 人 肩 膊 , 然 後 跳 進 水 深 及 腰 的 海 中 , 就 是 那 一 跳 , 白 白 斷 送 了 他 四 肢 的 活 動 能 力 。

得 到 家 人 和 朋 友 的 支 持 , 遠 大 在 醫 院 熬 過 長 達 六 年 的 治 療 , 其 間 他 學 口 琴 、 學 電 腦 、 學 戴 頭 箍 寫 字 , 如 今 他 已 學 會 純 熟 地 利 用 下 顎 操 控 電 動 輪 椅 , 重 拾 自 尊 與 自 信 。Page : 1 2 3 4 5 Next Back

The Chinese Universiy of Hong Kong Number of Visitors :
Copyright (c) 2001-2012 hkflora.com, All rights reserved
QEF project