hkflora.com
 What's New | Search | Sitemap | Contact us 
40th Anniversary, CUHK
Flower talks
 
CUHK Campus - Literary Works
香港中文大學 - 文學作品


有 關 院 慶 歌 詞
採 菊 (2004)
( http://rthk27.rthk.org.hk/php/leetm2/message.php?forum_id=3
&topic_id=219&page_no=2&subpage_no=1&order=desc&suborder=desc
)

我 想 談 談 其 中 幾 句 使 我 感 受 很 深 的 詞 :

"鳳 立 山 前 靜 鳥 鳴 , 雲 淡 天 遠 風 清
茂 密 修 林 綠 翠 萍 , 流 波 歲 月 見
杜 鵑 嫣 紅 , 湖 山 影 未 圓
油 桐 白 雪 飄 遠 , 飛 絮 落 無 定
舊 日 樽 前 共 笑 盈 , 猶 念 風 雨 歌 聲
寂 寞 書 城 夜 半 燈 明 , 回 首 往 事 渺 ...
露 濕 階 前 , 霧 掩 花 樹 眠
無 言 踏 遍 芳 徑 , 歸 燕 倩 誰 認 "

**********

"鳳 立 山 前 靜 鳥 鳴 , 雲 淡 天 遠 風 清 "

中 大 建 在 山 中 , "鳳" 即 是 中 大 校 徽 上 的 鳳 凰 。
雲 淡 天 遠 風 清 , 此 句 最 是 使 我 想 起 坐 在 嶺 南 場 上 看 天 看 雲 看 草 坪 的 日 子 。 原 文...


香 港 中 文 大 學 崇 基 學 院 五 十 周 年 院 慶 主 題 曲
曲 : 陳 偉 光
詞 : 余 少 華

舊 校 新 顏 樂 見 成 , 培 育 新 血 精 英 ;
莫 問 收 成 莫 計 名 , 崇 基 志 勵 勉 。
鳳 立 山 前 靜 鳥 鳴 , 雲 淡 天 遠 風 清 ;
茂 密 修 林 綠 翠 萍 , 流 波 歲 月 見 。
杜 鵑 嫣 紅 , 湖 山 影 未 圓 ;
油 桐 白 雪 飄 遠 , 飛 絮 落 無 定 。
舊 日 樽 前 共 笑 盈 , 猶 念 風 雨 歌 聲 ;
寂 寞 書 城 , 夜 半 燈 明 , 回 首 往 事 渺 ...

熱 心 無 慮 , 冷 風 無 懼 , 怕 歲 月 消 磨 。
千 般 鼓 勵 , 無 限 關 愛 , 盛 似 春 暉 。
露 濕 階 前 , 霧 掩 花 樹 眠 ,
無 言 踏 遍 芳 徑 , 歸 燕 倩 誰 認 ?
物 換 星 移 運 轉 成 , 人 事 興 替 不 驚 。
莫 論 尊 榮 , 莫 訴 不 平 , 齊 共 歡 慶 金 禧 。
孕 育 英 材 莫 要 停 , 共 將 愛 奉 獻 !

崇 基 愛 盡 見 !


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Back

The Chinese Universiy of Hong Kong Number of Visitors :
Copyright (c) 2001-2012 hkflora.com, All rights reserved
QEF project